• 005.jpg
  • 003.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg
  • 006.jpg
  • 001.jpg

 Parafia św. Andrzeja Ap. - Sanktuarium Pasyjne i Maryjne

Rynek 2, Wąsosz Górny, 42-110 POPÓW

tel. 691 865 879 (Uprasza się, aby dzwonić wyłącznie w sprawach posługi duszpasterskiej i kancelarii),
parafia@kalwaria-wasosz.pl 
NIP 574 179 55 44, REGON 040046850, Numer konta 72 8259 0004 2001 0000 1270 0001
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy świętej.

I Ty możesz włączyć się we wszelkie prace związane z naszym Sanktuarium! Więcej informacji: Aktualności

§ 1.

Cmentarz jest własnością Parafii Katolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym.

§ 2.

Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii Katolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym.

§ 3.

Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§ 4.

Na cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty:

a) za miejsce pod grób ziemny,

b) za miejsce pod grób murowany,

c) za miejsce rezerwowane pod grób ziemny,

d) za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowego,

e) eksploatacyjna dla grobów murowanych (na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na cmentarzu),

f) za zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych.

2. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jest dostępna w kancelarii parafialnej.

3. Opłaty za miejsce pod grób ziemny za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy

wnieść ponownie stosowne opłaty.

4. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.

5. W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od daty wniesienia opłaty. Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji zarządu cmentarza.

6. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób w wysokości

proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.

7. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za okres 20 lat, po raz pierwszy przy opłacaniu miejsca pod grób

murowany, a kolejny raz po upływie tego okresu.

8. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się

uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny.

9. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin itp.

§ 6.

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 przywołanej wyżej ustawy.

§ 7.

1. Groby ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

2. Zakup miejsca rezerwowanego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzenia grobu rodzinnego.

3. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

§ 8.

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczeniagrobu.

2. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.

3. Na terenie cmentarza zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

c) niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

d) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

f) przemieszczania nagrobków,

g) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,

h) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,

i) sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,

j) wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,

k) wprowadzania zwierząt,

l) palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.

4. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy prac określonych w § 5 ust. 9.

5. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

§ 9.

1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

2. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych przez posiadacza lub dysponenta grobu jest posiadanie przez niego albo członka jego rodziny uprawnień budowlanych.

3. Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy z nich.

4. Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w § 5. ust. 1 pkt. f)niniejszego regulaminu.

5. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

6. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

7. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.

8. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) i Instrukcji w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z dn. 16 grudnia 2009 roku.

Parafia św. Andrzeja Ap. - Sanktuarium Pasyjne i Maryjne
Rynek 2, Wąsosz Górny, 42-110 POPÓW
tel. 691 865 879 (Uprasza się, aby dzwonić wyłącznie w sprawach posługi duszpasterskiej i kancelarii)
parafia@kalwaria-wasosz.pl